Ohlášky 24. 10. 2021

30. neděle v mezidobí

Dnes máme misijní neděli, sbírka je určena na misie a před kostelem si můžete nabídnout sladké i slané dobroty s kávou a čajem. Všem, kteří jakkoli k této akci přispěli, děkujeme.

Dnes odpoledne od 15:00 hod. bude na faře setkání akolytů.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 18:30 do 19:30 hod.

V týdnu budou mše svaté podle běžného pořadu, ve středu není dětská mše svatá – jsou podzimní prázdniny.

Od pondělí 25. 10. opět platít povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

V pondělí se ve 13:30 hod. v našem kostele rozloučíme s panem Janem Bartoňkem.

V úterý bude na faře od 19:00 hod. setkání varhaníků.

V sobotu se v 10:30 hod. v našem kostele rozloučíme s paní Miloslavou Kosovou.

Do schránky připravené na oltáři Sv. Kříže můžete do pátku dávat lístečky se jmény zemřelých k přímluvám při pobožnosti za zemřelé, která bude v kostele příští neděli od 15 hod. Potom společně půjdeme na hřbitov. Prosíme, pište jména čitelně tiskacím písmem.


Pro ty, kteří od 1. do 8. listopadu ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov, uděluje Svatý Stolec věřícím českých a moravských diecézí povolení získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci již od 25. října. Toto povolení platí od roku 2020 na dobu sedmi let.

Stále ještě přinášejte do zákristie fotografie vaší rodiny ke ztvárnění živého stromu farnosti. Na zadní stranu napište jména všech rodinných příslušníků.

Na nových stránkách naší farnosti v aktualitách pod názvem „Začala světová synoda – co to je?“ jsou uvedeny první informace k celosvětovému synodálnímu procesu. Minulou neděli jsme vstoupili do první, diecézní fáze, a období od konce října 2021 do konce ledna 2022 bude patřit práci ve skupinách ve farnostech.

K práci ve skupinách je zván každý a skupinou může být některé ze společenství, které již ve farnosti existuje (na stránkách farnosti jich máme 14), manželské společenství, nebo je možné vytvořit nové společenství jen pro tuto synodu.   

Bližší informace můžete získat u otce Michala, farním koordinátorem byl na pastorační radě minulý týden jmenován Pavel Rejman.

Jako vodítko se pak skupinám nabízí deset témat, ze kterých si mohou jedno či dvě vybrat, doplnit je či upravit podle místních podmínek – a poté poctivě hledat upřímné odpovědi. Vedou totiž k zamyšlení nad současnou podobou církve, vzájemnými vztahy v jejích řadách, mírou ochoty aktivně se nasazovat i nad vztahem k okolní společnosti.

Ze soboty na neděli se mění čas. Nezapomeňte si ve 3 hodiny posunout hodinky na 2.