Svátost křtu

Křest dítěte

„Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista … Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“

Sk 2,38-39

Při křtu člověk vyznává víru v Boha a odříká se zlého.

Malé děti je možné křtít jen tehdy, jestliže se církev – především rodiče a kmotr – za ně zaručí svojí vírou a životem podle této víry.

Rodiče před Bohem a církví slibují, že dítě vychovají ve víře v Pána Ježíše a budou ho učit milovat Boha a bližního.

Křtem se člověk stává členem konkrétního společenství věřících, tedy církve. Proto se křest dítěte zpravidla uděluje ve farnosti rodičů podle jejich trvalého (kanonického) bydliště. Příslušnost k farnosti můžete zjistit zde.

Pokud mají rodiče vážný důvod pro to, aby bylo jejich dítě pokřtěno v jiné farnosti, musí doložit písemný souhlas vlastního faráře. Dítě, které má být pokřtěno, nese ke křtu spolu s rodiči kmotr, který má být připraven pomáhat rodičům v lidské i náboženské výchově.

Oba rodiče se před udělením svátosti křtu jejich dítěti zúčastní přípravy – rozhovoru s knězem. Při této přípravě jsou také seznámeni s obřadem udělení svátosti křtu a se vším, co k němu náleží.

křest

Křest dospělého

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

Mt 28,19

Dospělí přijímají křest zpravidla o Velikonocích. Příprava na křest dospělého (katechumenát) probíhá v malé skupince a trvá cca 1 rok. 

Další informace podá farář.