Ministranti

Schůzky ministrantů

probíhají cca 2x za měsíc, sledujte ohlášky nebo se informujte v sakristii. 

Slovo ministrant pochází z latinského ministrare – sloužit. Ministrant svou službou pomáhá knězi v jeho vlastní posvátné službě. 

Kdo se může stát ministrantem?   

Služba ministrantů není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Pro toho, kdo chce Bohu sloužit a být v dobré partě, to však není problém. Každý ministrant má při mši sv. svůj specifický úkol. Ten největší je, aby sloužil s radostí a odvahou, protože jde o setkání s Kristem. Když čte čtení nebo zpívá žalm, nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, dává se do služby Kristu. Půjčuje Ježíši svá ústa, své ruce i sebe samého.

Co všechno dělá ministrant?

Mezi liturgické funkce u oltáře patří: lektor, akolyta, krucifer, ceroferáři, librista, turiferář, navikulář a komentátor. 

Lektor: Předčítá čtení při mši svaté. Může předčítat úmysly přímluv a zpívat žalm.

Akolyta: Po přímluvách rozprostře na obětním stole korporál a připraví kalich. Pomáhá knězi při přejímání darů od věřících. Lije vodu na ruce kněze a podává mu lavabo na osušení prstů. Během svatého přijímání drží patenu. Mimořádně může z pověření kněze nebo biskupa podávat věřícím svaté přijímání.

Krucifer: Nese v průvodu kříž mezi dvěma ceroferáři ze svícemi, za turiferářem, ministrantem, který nese kadidlo.

Ceroferáři: Na počátku a na konci mše svaté nesou v průvodu svíce vedle kříže. Přináší svíce k evangeliu. Mohou držet svíce při podávání sv. přijímání.

Librista: Drží misál knězi při vstupní a závěrečné modlitbě, popřípadě při slavnostním požehnání.

Turiferář: Nosí při mši svaté kadidelnici.

Navikulář: Nosí při mši svaté loďku.

Komentátor: Vysvětluje věřícím obřady a dává pokyny, pokud je třeba.

Ministrování ale nekončí mší svatou. Nejen v kostele, ale i doma, ve škole a mezi kamarády má ministrant půjčovat svá ústa a své ruce a sebe celého, aby sám Ježíš mohl dál přicházet mezi lidi a prokazovat jim dobro.

Videa pro ministranty (stránka Liturgie.cz)

Patroni ministrantů

sv. Tarsicius
sv. Dominik Savio

převzato z webu plzeňského biskupství