Ministranti

Ministrantská setkání

1x měsíčně bude setkání ministrantů, začneme společně mší sv. v 7:00 a snídaní na faře..

Již dnes se můžete těšit na velice zajímavý program až do 11:30.Zveme všechny ministranty i nové zájemce o tuto službu.

Rozpis termínů ministrantských schůzek 2023/24:

ŘÍJEN – PROSINEC 2023

Sobota 14. října 2023

Sobota 11. listopadu 2023

Sobota 16. prosince 2023

LEDEN – ČERVEN 2024

Sobota 20. ledna 2024

Sobota 17. února 2024

Sobota 16. března 2024

Sobota 27. dubna 2024 – ministrantská pouť Rajhrad

Sobota 25. května 2024

Sobota 22. června 2024 – jáhenské a kněžské svěcení

Program:

7.00 hod. – mše svatá

7.45 hod. – snídaně na faře

8.30 hod. – program na faře (hry, nácviky)

9.45 – 11.15 hod. sport (tělocvična, fara, příroda)

11.30 hod. zakončení

Slovo ministrant pochází z latinského

ministrare – sloužit.

Ministrant svou službou pomáhá knězi v jeho vlastní posvátné službě. 

Kdo se může stát ministrantem?   

Služba ministrantů není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Pro toho, kdo chce Bohu sloužit a být v dobré partě, to však není problém. Každý ministrant má při mši sv. svůj specifický úkol. Ten největší je, aby sloužil s radostí a odvahou, protože jde o setkání s Kristem. Když čte čtení nebo zpívá žalm, nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, dává se do služby Kristu. Půjčuje Ježíši svá ústa, své ruce i sebe samého.

Co všechno dělá ministrant?

Mezi liturgické funkce u oltáře patří: lektor, akolyta, krucifer, ceroferáři, librista, turiferář, navikulář a komentátor. 

Lektor: Předčítá čtení při mši svaté. Může předčítat úmysly přímluv a zpívat žalm.

Akolyta: Po přímluvách rozprostře na obětním stole korporál a připraví kalich. Pomáhá knězi při přejímání darů od věřících. Lije vodu na ruce kněze a podává mu lavabo na osušení prstů. Během svatého přijímání drží patenu. Mimořádně může z pověření kněze nebo biskupa podávat věřícím svaté přijímání.

Krucifer: Nese v průvodu kříž mezi dvěma ceroferáři ze svícemi, za turiferářem, ministrantem, který nese kadidlo.

Ceroferáři: Na počátku a na konci mše svaté nesou v průvodu svíce vedle kříže. Přináší svíce k evangeliu. Mohou držet svíce při podávání sv. přijímání.

Librista: Drží misál knězi při vstupní a závěrečné modlitbě, popřípadě při slavnostním požehnání.

Turiferář: Nosí při mši svaté kadidelnici.

Navikulář: Nosí při mši svaté loďku.

Komentátor: Vysvětluje věřícím obřady a dává pokyny, pokud je třeba.

Ministrování ale nekončí mší svatou. Nejen v kostele, ale i doma, ve škole a mezi kamarády má ministrant půjčovat svá ústa a své ruce a sebe celého, aby sám Ježíš mohl dál přicházet mezi lidi a prokazovat jim dobro.

Videa pro ministranty (stránka Liturgie.cz)

Patroni ministrantů

sv. Tarsicius
sv. Dominik Savio

převzato z webu plzeňského biskupství


ministranti