Společenství

Ve farnosti je celá řada modlitebních skupin a společenství. Můžete se přidat třeba k Modlitbám matek, do skupiny křesťanské meditace, do chlapské nebo dámské skupiny, můžete přijít na čtvrteční snídani na faře, určenou primárně pro seniory, nebo se zapojit se do farních evangelizačních buněk. Čas od času pořádáme kurzy Alfa.

Potřebujete poradit s výběrem vhodného společenství? Zkuste oslovit svého souseda z lavice, nebo se přijďte domluvit po mši svaté do sakristie. 

Malá společenství, která se každý týden scházejí ke společné modlitbě a ke sdílení o tom, co pro nás udělal od minulého setkání Pán a co my pro něj. Je to  evangelizace, která staví na již existujících vztazích, které se stávají místem svědectví.  Farní evangelizační buňky  jsou součástí farnosti a úzce spolupracují s farářem.  V starověkém Řecku byl oikos nejmenší jednotka společnosti, které zahrnovala rodinu, obydlí, zvířata i otroky – tedy celou domácnost s domem i půdou. Ve farních evangelizačních buňkách pojem oikos znamená všechny lidi z mého okolí, které pravidelně potkávám, a kteří nějak patří ke mně… rodina, přátelé, sousedé, kolegové z práce atd.  Každý máme svůj oikos, tj. lidi za které se pravidelně modlíme. A neseme je v srdci alespoň jedenkrát týdně na hodinu na adoraci za Ježíšem.

Kontakty a termíny setkávání:

David Kasan | 724 019 624 | kasan@grohova.cz | každé úterý od 19:30
Lucie Chytilová | 731 625 785 | chytilovalucie@seznam.cz | každé úterý od 19:30
Milena Bořecká | 737 160 327 | milaborecka@gmail.com | každé pondělí od 19:00
Zbyněk Matal | 731 620 707 | benon9@seznam.cz | každé úterý od 19:00
Jan Levíček | 602 513 596 | levicek@centrum.cz | každé úterý od 19:30

Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději. Je opravdu nutné sjednotit se v modlitbě za naše děti.

Pilíře naší spirituality jsou odevzdání a důvěra. Tři hlavní zásady modliteb matek: neradit si, nekritizovat se a být diskrétní k tomu, co bylo na skupince řečeno.

Skupinky se setkávají každý týden a 4x do roka je společné setkání více skupinek.

Kontakty a termíny setkávání:

Pavlína Hajná | 777 105 508 | pavlinahajna@centrum.cz | každý čtvrtek od 9:00
Jana Handlarová | 737 194 445 | jana@katolik.cz | každý čtvrtek od 17:00
Míša Robičková | 608 512 930 | mrobickova@seznam.cz | každou lichou středu od 17:00
Jana Rejmanová | 603 215 321 | janarejmanova@seznam.cz | každé pondělí od 17:00
Kateřina Šupinová | 608 771 026 | katka.supinova@gmail.com | každé úterý od 9:30
Barbora Smejkalová | 739 058 092 | babusa.smejkalova@email.cz | zatím nepravidelná setkávání v odpoledních hodinách
Eliška Štaudová | 605 989 341 | estaudo@centrum.cz | setkávání ve středu v 9 hodin.

Setkání maminek s dětmi
 
Komu je určeno: Dětem ve věku 0-4 roky a jejich maminkám.
Kdy se můžete přidat: Kdykoliv během roku nebo se jen můžete přijít nezávazně podívat.
Co je náplní setkávání: Modlitba maminek a modlitba s dětmi, zpívání s kytarou, čtení a vyprávění biblických příběhů, zamyšlení nad tématy života z víry v rodině.
Kdy a kde probíhá: V pátek  1x za měsíc (termín vždy v ohláškách) na faře Prumperk 3
 

Kontakt:

Pavlína Hajná | 777 105 508 | pavlinahajna@centrum.cz

V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu. Modlíme se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti, příbuzné i naše kmotřence.

Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře v Jeho plány.

Skupina se schází každou středu v 6:30 na faře.

Kontakt:

Petr Handlar | 736 529 205 | handlar@katolik.cz

Mládež se schází jako společenství v rámci výuky náboženství.

8. a 9.třída ve úterý 16:15 na faře, příprava na biřmování ve čtvrtek večer

Kontakt:

Michal Seknička | 604 642 912 | brno-reckovice@dieceze.cz

Vzájemné seznamování, hlavní duchovní téma (může být také zaměřené na konkrétní námět, situaci nebo výročí), různé aktivity tréninku paměti, procvičování psychomotoriky, společné modlitby.

Společenství se schází 3. čtvrtek v měsíci po mši svaté na faře. 

Kontakt:

Jana Suchánková | 603 431 243 | such.janaveronika@seznam.cz

Ve farnosti Brno-Řečkovice se setkává skupina k praxi křesťanské meditace. Meditace není v křesťanství ničím novým. Spíše je v samém jádru křesťanské zkušenosti a hluboce zakořeněna v tradici. Meditace, známá také jako kontemplativní modlitba, je modlitbou ticha a naslouchání. Její cíl je naznačen slovy žalmisty: „Ztiš se a poznej, že já jsem Bůh.“ Žalm 46,10

Chcete-li křesťanskou meditaci více poznat, jste zváni k účasti ve skupině každé liché pondělí (o prázdninách každou lichou středu) po mši svaté, tedy cca v 18.45 v kostele sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích.

Další informace o meditaci křesťanů na  www.krestanskameditace.cz

Animace skupiny křesťanské meditace

Kontakt:

Jindřich Kotvrda | 737 482 636 | jindrichk@seznam.cz

Dílo SJVS vzniklo v návaznosti na celoživotní touhu voršilky Stanislavy Ernstové (1891–1968) založit společenství, které by usilovalo o větší úctu a lásku ke Kristu Veleknězi a jeho Božskému Srdci. Ještě za svého života vyslovila prorocké poselství o společenství, které po její smrti vznikne, a o knězi, který bude duchovním otcem tohoto společenství. Tímto knězem se stal otec Tomáš Špidlík (1919–2010). Posláním společenství je služba kněžím v modlitbě a oběti za ně. V září 2016 byla podána žádost o otevření procesu jejího blahořečení. 

Do tohoto společenství jsou zváni všichni – od dětí až po lidi dříve narozené, zdravé i nemocné, naplněné, ale i hledající nebo životem vyčerpané. Všichni, kdo zakusili ve svém srdci touhu Srdce Ježíšova – modlit se a obětovat za kněze. 

Setkání jsou 1. čtvrtek v měsíci po mši svaté.

Kontakt:

Růžena Trnková | 777 689 887 | 25trnkova@seznam.cz

Individuální denní modlitba přiděleného desátku.

Úmysly Apoštolátu modlitby 2023

Kontakt:

Jana Prchalová | 721 308 804 | jane.prchalova@seznam.cz

Večery chval jsou modlitebními setkáními otevřenými každému, kdo touží svoji cestu víry sdílet s dalšími bratřími a sestrami uprostřed spontánní společné modlitby a naslouchání Božímu slovu.

Večery chval jsou 1. sobotu v měsíci ve 20:00.

Kontakt:

Radim Němeček | 608 633 097 | ranemec@centrum.cz
Petra Mendlová | 737 968 026 | mendlovi@gmail.com

Setkání nabízí chvíle ztišení, modlitby a zpěvu písní známých z komunity v Taizé.

„Taizé je místem modlitby, která nese k Bohu i lidi, kteří se modlit neumí nebo nemohou, je místem smíření a pokoje“.

Adorace se zpěvy z Taizé bude v březnu,v červnu, v září a v prosinci 3.sobotu v měsíci od 20:00. Případné změny v ohláškách.

Kontakt: 

Michal Seknička | 604 642 912 | brno-reckovice@dieceze.cz

Otevřené společenství lidí různého věku. Zpíváme moderní rytmické křesťanské písničky a liturgické zpěvy při nedělních mších svatých v 10:00 a při dalších příležitostech (svatby, křty, hody). Více informací na stránce Hudba ve farnosti.

Kontakt:

Petr Peňás | 604 770 730 | penasp@centrum.cz

Akolyta je ustanoven k tomu, aby pomáhal jáhnovi a knězi. Jeho úkolem je konat službu u oltáře a pomáhat jáhnovi a knězi při liturgických úkonech. V mimořádných okolnostech může být akolyta pověřen, aby vystavil věřícím k veřejné úctě Nejsvětější svátost a pak ji znovu uložil, Nejsvětější svátostí však nežehná. Pokud je třeba, může vést přípravu těch věřících, kteří na základě dočasného pověření pomáhají knězi nebo jáhnovi při bohoslužbě, např. přinášejí kříž, misál, svíce, nebo konají podobné úkoly.

Kontakt:

Augustin Dobeš | 723 818 901 | a.dobes105@gmail.com

V síle všeobecného kněžství se zapojujeme do slavení liturgie. V ní má služba Božího slova významné místo. Skrze Písmo k nám ve společenství promlouvá Bůh a každý z nás mu může propůjčit svůj hlas a především své srdce. Nebojte se zapojit do lektorské služby, nebojte se nabídnout své dary ve prospěch druhých právě při přednesu liturgických čtení. Jde o velkou příležitost k tomu, abychom byli sami obdarováni. Tím, že dáváme, sami hodně dostáváme.

Kontakt:

Jana Levíčková | 773 657 346 | jana.levickova@centrum.cz

Úklid kostela patří k důležitým službám ve farnosti. Je to služba ostatním a k Boží slávě! Pokud máte chuť se do této služby zapojit, nebojte se přihlásit. Muži i ženy všech věkových skupin jsou vítáni!

Kontakt:

Helena Kosmáková | 736 529 204 | pr.rec@seznam.cz

Nejedná se o společenství v pravém slova smyslu. Založili jsme Google skupiny Chlapi Řečkovice a Ženy Řečkovice, do kterých se mohou připojit muži a ženy z farnosti. Skupiny používáme k tomu, když si potřebujeme něco důležitého sdělit. Pokud jste ve farnosti noví, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu ještě ve skupinách nejste, ozvěte se.

Kontakt:

Pavel Rejman | prejman@seznam.cz
Jana Rejmanová | janarejmanova@seznam.cz