Ohlášky 12. 12. 2021

3.neděle adventní

Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí, ve středu a v pátek v 18:00, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu v 6:30. Sobotní roráty budou opět při svíčkách a po rorátech zvou katechetky děti i jejich doprovod na snídani na faře.

Hračky, které děti přinesly pro radost jiným dětem mohou předat po mši sv. panu faráři.

Při sbírce na vánoční oběd pro chudé a lidi bez domova pořádané komunitou Sant’Egidio se minulou neděli před kostelem vybralo 18 378,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Dnes v 16:30 bude v kostele Adventní koncert SZUŠ Universum. (Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru – včetně těch pořádaných církví mimo bohoslužby – platí od 22. listopadu, že testy už se neuznávají a účastník musí mít dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.)

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je od 18:30 do 19:30.

V pondělí se v 11:00 v našem kostele rozloučíme s panem Vladimírem Šmardou.

V pondělí bude od 17:30 modlitba sv. růžence za mír ve světě.

Středeční mše sv. bude dětská a po ní v 19:15 na faře setkání ekonomické rady.

Ve čtvrtek bude po mši svaté setkání seniorů, téma „Blahoslavený Richard Henkes“.

Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude ve čtvrtek od 16:00 do 18:30 a v pátek od 17:00.

V pátek přinesou skauti na mši sv. betlémské světlo.

V pátek 17. 12. bude na Ořešíně celonoční adorace.

Žehnání Vánočního stromu a obyvatelům Ořešína proběhne v neděli 19. 12. od 17:00.

V sobotu bude od 20:00 adorace se zpěvy z Taizé.

Od soboty se nebude otevírat vchod pod věží.

Na stolku pod kůrem je k dispozici adventní číslo Rožně a úkoly pro dostavbu domu sv. Josefa.

Uzávěrka vánočního Rožně je v pátek 17. prosince.

Děkujeme všem, kteří dnes ve farní herně od 8:00 do 11:30 přispějí na pomoc potřebným rodinám prostřednictvím neziskové organizace BAKHITA.

Můžete zadávat úmysly mší sv. na období na leden a únor 2022.

Pro děti a jejich rodiny je připravena adventní hra – dostavba domečku svatého Josefa.