Ohlášky 30. 1. 2022

4. neděle v mezidobí


Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí, ve středu, a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je od 18:30 do 19:30.

Ve středu je svátek Uvedení Páně do chrámu – lidově Hromnice. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef donesli Ježíše čtyřicátý den po narození do chrámu v Jeruzalémě k předepsané oběti očišťování.  V chrámě ho pak stařec a prorok Simeon nazval „světlem k osvícení pohanů“. Tento svátek je doprovázen žehnáním svící. Dětská mše svatá tuto středu nebude.

Ve čtvrtek bude po mši sv. adorace za kněze.

Pátek je první v měsíci, otec Michal bude během dne navštěvovat nemocné a od 17:00 bude tichá adorace a příležitost ke slavení svátosti smíření.

V pátek se v našem kostele ve 13:30 rozloučíme s panem Janem Hlaváčkem.

V sobotu bude od 20:00 večer chval. Plakát s pozvánkou je ve vývěsce i na stránkách farnosti. 

Příští neděli se opět otevírá farní kavárna. Můžete ji navštívit po každé mši svaté. 

Od zítřka můžete nahlašovat úmysly mší svatých na březen a duben.

Při vánoční sbírce na likvidaci lepry se vybralo 10 458,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Při sbírce na podporu biblického apoštolátu se minulou neděli vybralo
26 360,- Kč. I v tomto případě všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

Po mši svaté se bude rozdávat rozpis modliteb živého růžence na další období. Zájemci o tuto formu modlitby se mohou ještě přihlásit.

Na farních stránkách pod odkazem farnostreckovice.cz/synoda najdete instrukce pro předání výstupu synodálních skupinek. Případné dotazy vedoucích skupinek zodpoví buď farní koordinátor Pavel Rejman nebo farář Michal Seknička.