Adorační den farnosti

Farnosti brněnské diecéze se celý rok střídají v nepřetržité adoraci a vzájemné modlitbě. 

Čtvrtek 3. listopadu je adorační den naší farnosti. Je to také den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře.

Po ranní mši sv. bude adorace za kněze moderovaná Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce a na ni naváže soukromá adorace, od 16:30 bude moderovaná adorace a v 17:00 slavnostní požehnání. Na oltáři Sv. Kříže je půlhodinový rozpis – prosíme, zapište se, aby kostel nezůstal prázdný. 

Podstatné je být v Ježíšově blízkosti. Jde pouze o touhu každého z nás být s Pánem.  

„Kdo často přichází ke mně v Nejsvětější svátosti oltářní, zjistí, že je se mnou spojen neprolomitelným poutem lásky. Sám na vlastní zkušenosti se přesvědčí, že sdílím všechny jeho bolesti, že mu přináším úlevu v souženích, že nesu jeho břemena spolu s ním a že nikdy, ani na okamžik, není opuštěný nebo ponechaný o samotě.“     (irský kněz, kniha In Sinu Jesu – v tichu před Pánem)

Každý se může připojit podle svých možností. Kostel bude volně přístupný. Přijďte, i když je v tabulce na konkrétní čas již někdo zapsán.