Ohlášky 30. 10. 2022

Ohlášky 30. 10. 2022 – 31. neděle v mezidobí

Dnes je 31. neděle v mezidobí, od 15:00 bude v kostele a následně na hřbitově pobožnost za zemřelé.

Do farní kavárny se na vaši návštěvu těší paní Škvařilová, Bedřichová a Literáková, příští týden chlapi z Modliteb otců.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Sbírka minulé neděle byla na misie při mších sv. se vybralo 33 881 Kč a za „misijní koláč“ před kostelem 18 563 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše hmotné i finanční dary. 

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu, navíc bude mše sv. v úterý v 18:00 (Slavnost všech svatých) a ve středu v 7:00 (Vzpomínka na všechny věrné zemřelé). Na nástěnkách jsou „Podmínky stanovené k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci – tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.“

V úterý po mši svaté bude od 19:15 na faře setkání ekonomické rady.

Středeční večerní mše sv. bude  zaměřená na děti .

Čtvrtek 3. listopadu je adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře. Po mši sv. bude adorace za kněze moderovaná Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce a na ni naváže soukromá adorace, od 16:30 bude moderovaná adorace a v 17:00 slavnostní požehnání. Na oltáři Sv. Kříže je půlhodinový rozpis – prosíme, zapište se, aby kostel nezůstal prázdný. 

Ve čtvrtek v 19:00 bude v našem kostele dušičkový koncert pěveckého sboru LUMÍR. Všichni jste srdečně zváni.

Pátek je první v měsíci, otec Michal bude během dne navštěvovat nemocné a od 17:00 bude tichá adorace a příležitost ke slavení svátosti smíření. Po mši svaté je v 19:15 na faře setkání katechetek.

V sobotu bude od 20:00 večer chval.

Od pondělka je možno zapsat úmysl mše svaté na měsíc prosinec.