Biblická předsevzetí do nového roku

Několik tipů na novoroční předsevzetí (inspirováno Biblí)

 

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.  1Kor 13,1

 „Jděte v pokoji. Nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí Hospodin.“ Soudců 18,6

Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: ‚Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!‘ Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám.“ Numeri 6,23

Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Přísl. 15,17

„Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ Mt 14,27

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lk 10,20

Beze mne nemůžete činit nic. Jan 15,5

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Mt 28,19

Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Mt 4,4

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Zl 23,4

Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid. Př 15,16

Vydejte příjemnou vůni jako kadidlo a rozvijte se jako květ lilie. Šiřte svou vůni a zpívejte píseň chvály, dobrořečte Hospodinu za všechny jeho skutky! Sír 39,14

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. 1Pt 5,7

A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. 2Tim 2,5

Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Mk 10,25

Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. 1Pt 4,11

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. 1Pt 5,8

„Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Mk 6,31

Budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Zj 22,4