Ohlášky 29. 1. 2023

Ohlášky 29. 1. 2023

Dnes je 4. neděle v mezidobí.

Do farní kavárny zve po všech mších sv. Pavel Rejman. Na další neděle se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Při sbírce ve prospěch biblického apoštolátu se minulou neděli vybralo 26 265,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Tabulka s výsledky Tříkrálové sbírky za farnost je na nástěnce Charity a na internetových farních stránkách. Celkem bylo vybráno 203 040,- Kč (28 pokladen).

Ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. bude také v 18:00. Můžete si přinést svíce k posvěcení. Po ranní mši sv. bude moderovaná adorace za kněze a povolání.

V dalších dnech v týdnu jsou bohoslužby podle běžného pořadu, na středeční mši zveme zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme při mších příběhy z Ježíšova života. 

Pátek je první v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné a udělovat svátost pomazání nemocných. Od 17:00 bude příležitost ke slavení svátosti smíření a k tiché adoraci.

V sobotu ve 20 hodin je večer chval

Příští neděli 5. února v 17 hodin bude ve farní herně další přednáška z cyklu o tom, co staletí formuje naši civilizaci – BIBLE – kniha příběhu o životě, kniha pro současnost, víc než kniha?

Farní tábor se letos uskuteční v termínu od neděle 30. července do neděle 6. srpna. Přihlášky budou k dispozici během února. Spodní věkovou hranicí je ukončení druhé třídy základní školy, horní věkovou hranicí je ukončení sedmé třídy základní školy.

Od zítřka je možno zadat úmysl mše sv. na měsíce březen a duben.

Hledáme ochotné muže nebo ženy, kteří by se postarali o úklid farní knihovny a herny minimálně jednou měsíčně, podle rozpisu, symbolická odměna, zčásti ve vatikánské měně, děkujeme