Přímluvná modlitba

Přímluvná modlitba
je způsob modlitby, kdy se dvojice i několik lidí (přímluvců) pomodlí za
konkrétního člověka a jeho problémy. Může to být např. modlitba za
uzdravení, odpuštění, duchovní ochranu, prosba za Boží vedení při
důležitých životních rozhodnutích atd.

Na setkání pastorační rady jsme se dohodli, že budeme tuto službu od
dubna nabízet i v naší farnosti na začátku adorace 24. Tedy každý
poslední pátek v měsíci. Viz ohlášky. Vždycky od 19 do 20 hodin bude v kostele k
dispozici kněz pro duchovní rozhovor nebo slavení svátosti smíření, a dva
lidé (někdy může i více) přímluvné modlitby, kteří se budou modlit za vás
(nad vámi) a za věci, které máte na srdci. 

Co pro mne znamená přímluvná modlitba?

Už delší čas se modlím za potřeby druhých v rodině, ve farnosti nebo za
někoho, za koho mně někdo jiný požádá o modlitbu. Vnímám také od
Pána, že se mám přimlouvat i za Ty, které mně On pošle do cesty nebo
položí do srdce. Také jsem se ve Farních evangelizačních buňkách ve
společenství s bratry a sestrami naučila tímto způsobem přimlouvat za
druhé. Tam je to součástí našeho modlitebního setkání, když tuto modlitbu
někdo potřebuje. A mám touhu naslouchat Pánu a vyučovat se v této
přímluvné modlitbě dále.

Přinášet určité lidi před Ježíše a rozmlouvat o nich s Pánem je úžasné
dobrodružství ale i duchovní boj. Je to ale také nejkrásnější služba, jakou
můžete lidem, za které se přimlouváte, prokázat.

 Míla B.