Duchu Svatý, přijď

Duchu Svatý, jenž vycházíš z Otce i Syna, přijď k nám.

Božský Duchu, jenž jsi roven Otci i Synu, Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce,
Dare nejvyššího Boha,
Paprsku nebeského světla,
Původce všeho dobra,

Prameni života,

Ohni všechno stravující,
Ohnivá lásko a duchovní pomazání,

Duchu lásky a pravdy,

Duchu moudrosti a rozumu,

Duchu rady a síly,

Duchu vědění a zbožnosti,
Duchu bázně Boží,

Duchu míru a mírnosti,
Duchu čistoty,

přijď k nám.


Duchu Svatý, přijď a obnov tvářnost země, –

prosíme tě, vyslyš nás!

Vlij světlo do našich duší

Vtiskni svůj zákon do našich srdcí

Rozněť je svou láskou

Otevři nám poklady svých milostí

Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím

Upevni nás svou účinnou milostí

Pomoz, abychom se navzájem milovali a snášeli

Učiň nás pozornými na všechna tvá vnuknutí

Nauč nás správně se modlit a modli se s námi

Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim bratřím a sestrám

Vlij nám velký odpor ke každému zlu

Veď nás ke správnému konání dobra

Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti

Buď ty sám naší velkou odplatou, –

prosíme tě, vyslyš nás!