Ohlášky 2. 7. 2023

Ohlášky 2. 7. 2023

Dnes je 13. neděle v mezidobí.

Sbírka minulé neděle byla na bohoslovce a církevní školství, vybralo se 29.265,– Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Na službu ve farní kavárně se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě dnes nebude, od 19:00 je večer chval.

Mše sv. v týdnu jsou v prázdninovém pořadu, tj. ve středu a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00. Ve středu je Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, ve čtvrtek bude po mši sv. hodinová adorace za kněze a nová povolání moderovaná Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce. Mimořádně je mše svatá také v pondělí v 18:00.

Sbor Páně církve Československé husitské zve ve čtvrtek 6. července od 14:00 na Husovské slavnosti – plakátky jsou na nástěnkách.

Pátek je první v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude příležitost ke slavení svátosti smíření a k tiché adoraci a po mši sv. bude obvyklá krátká společná adorace se svátostným požehnáním.

Přihlášky do náboženství pro školní rok 2023/24 je možné odevzdat v sakristii ještě tento týden prihlaska_nabozenstvi_2023 (PDF ke stažení).

Od poloviny září bude probíhat příprava na biřmování. Spodní věková hranice je 15 let v okamžiku přijetí svátosti, tedy v říjnu 2024. Horní věková hranice není stanovena. Zájemci se stále ještě mohou hlásit u otce Michala.

Na nástěnce pod kůrem je zveřejněno nové složení pastorační rady farnosti. Vaše podněty a dotazy můžete směřovat na jednotlivé členy, nebo napsat na prf.reckovice@gmail.com

Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném průběhu oslavy narozenin otce Jindřicha a otce Michala.