Ohlášky 28. 1. 2024

Ohlášky 28. 1. 2024

Dnes je 4. neděle v mezidobí.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Od 18:30 je nedělní tichá adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Při sbírce ve prospěch biblického apoštolátu se minulou neděli vybralo 27 551,– Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.  Tabulka s výsledky Tříkrálové sbírky za farnost je na nástěnce Charity a na farních stránkách. Celkem bylo vybráno 212 712,– Kč (30 pokladen), z toho 3 pokladny před kostelem 27 866,– Kč. Všem štědrým dárcům, koledníkům a koordinátorovi Češovi Ulrichovi jménem Charity děkujeme!

Farnost ve spolupráci se skauty a jednotou Orel zve na 12. farní karneval, který se uskuteční dnes odpoledne od 15:00 – plakát je na nástěnce.

Mše sv. budou v úterý, ve středu a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

V pondělí se při mši sv. v 11:00 rozloučíme se zemřelou paní Růženou Pařilovou.

V úterý bude po mši sv. od 18:45 setkání k praxi křesťanské meditace zveme i nové zájemce o tento způsob modlitby.

Středeční mše sv. je zaměřená na děti.

Ve čtvrtek bude po mši sv. hodinová adorace za kněze a nová povolání moderovaná Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce.

V pátek je Svátek Uvedení Páně do chrámu, můžete si přinést svíce k posvěcení. Je to také první pátek v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude příležitost ke slavení svátosti smíření a k tiché adoraci a po mši sv. bude obvyklá krátká společná adorace se svátostným požehnáním.

Příští neděli bude od 18:30 večer chval.

Zbytky vosku pro výrobu zákopových svíček na Ukrajinu, můžete ještě příští týden přinést do krabice u stolku pod kůrem.

Přednes Božího slova je důležitá a krásná služba. Jak jsme již minulou neděli ohlašovali, v sobotu 24. února se od 14:00 uskuteční velké Setkání lektorů brněnských farností. Budou připraveny tři přednášky, které pomohou lektorům číst s radostí a přitom dobře. Prosíme lektory, kteří mají v úmyslu se tohoto setkání zúčastnit, aby se přihlásili u svých vedoucích nebo u otce Michala nejpozději do 17. února. Celkový počet účastníků máme za farnost nahlásit otci děkanovi.

Farnost Královo Pole zve na 23. farní ples, který se bude konat v pátek 2. února na Sýpce v Medlánkách. Plakáty jsou na nástěnkách a ZDE.

V sobotu 18. května bude naše farnost opět pořádat festival Full of Life. Můžete si již termín uložit do svých kalendářů. Více informací najdete na stránkách www.fulloflife.cz