Ohlášky 21. 11. 2021

Slavnost Ježíše Krista Krále 

V týdnu budou mše svaté podle běžného pořadu.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 18:30 do 19:30.

V úterý od 19 hod. je na faře setkání varhaníků.

Ve středu je dětská mše svatá a po ní od 19 hod na faře setkání ekonomické rady.

V úterý se v našem kostele v 11 hod. rozloučíme s paní Marií Matějovou a v sobotu ve 13 hod. s panem Štěpánem Konupčíkem.

Svatý Jan Pavel II. říkal, že „celé zlo světa může být přemoženo skrze obrovskou moc eucharistické adorace“. Všechny, kterým leží na srdci to, aby se mezi námi, mezi lidmi, v rodinách, v naší zemi, Evropě…šířilo Boží požehnání, zveme na 24hodinovou adoraci od pátku 26. listopadu od 19:00 do soboty 27. listopadu 19:00 hod. Na konkrétní hodinu se můžete zapsat do tabulky přes stránky farnosti, v zákristii, nebo telefonicky u Míly Bořecké 737 160 327. V 18:30 bude řízená adorace a v 19:00 závěrečné požehnání. Každý se může připojit podle svých možností. Kostel bude volně přístupný. Můžete přijít, i když jste se nezapsali na konkrétní čas do tabulky. 

Příští nedělí začíná doba adventní, doba přípravy na oslavu prvního příchodu Syna Božího k lidem. Při všech mších budou žehnány adventní věnce. Ve farnosti bude také po celý advent až do svátku Svaté rodiny, putovat ikona Svaté rodiny. Předávání bude probíhat vždy v neděli a ve středu. Zájemci na využití této příležitosti modlitby za rodiny z farnosti se mohou zapsat do tabulky, která je na oltáři Sv. Kříže.

Na oltáři Sv. Kříže je zdarma k dispozici brožura Průvodce adventem.

„Kdo dává radost jiným, obdarovává také sám sebe.“ Ve farnosti potřebujeme „omladit“ fungování farní charity. Pokud by někoho z vás tato aktivita oslovila, prosíme, nabídněte svou pomoc. Přihlásit se můžete panu faráři Michalovi. Uvítáme i tip na vhodného nástupce paní Ocetkové, která nás o toto požádala.

Do konce listopadu je možné získat plnomocné odpustky za zemřelé. Podmínky k jejich získání jsou vyvěšeny na nástěnkách. Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad – Církev.cz

Zdravotníci z FN Brno se obrátili na brněnského děkana o. Václava Slouka s prosbou o modlitbu, protože situace v nemocnicích je špatná a nejspíš bude ještě hůř. Dochází JIP i standartní lůžka jak pro covid tak pro necovid pacienty.

Nenahrávejme tomu zlému v jeho snahách nás lidi, nás křesťany rozhádat a rozdělit. Naopak pojďme se spojit a být zajedno především v modlitbě – se společnou prosbou o ukončení této pandemie, se společnou opravdovou touhou nepromarnit tento čas rozpory, hádkami,… ale využít ho k růstu v lásce, zájmu jeden o druhého, zájmu o Boží království.

Obnovme společnou modlitbu na tento úmysl již dnes např. novénou ke sv. Josefu Moscatti nebo jakoukoliv modlitbou na stejný úmysl. Celý text je ve vývěsce v kostele.

Další informace viz samostatný článek