Ohlášky 23. 4. 2023

Ohlášky 23. 4. 2023

Dnes je 3. neděle velikonoční.

Do farní kavárny zve po mši sv. v 8:30 a 10:00 Farní charita, na další termíny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Do farní herny můžete po mši sv. přinést věci do sbírky oblečení pro Azylový dům pro lidi bez domova.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je dnes v obvyklém čase od 18:30 do 19:30.

Děkujeme všem mladým muzikantům a „hercům“ z dětských mší sv. z farnosti za nedělní benefiční koncert a také vám všem, kteří jste svou účastí finančně organizaci Ruka pro život přispěli. Vybralo se 20 193,- Kč.

V pondělí se v našem kostele v 11:00 při mši svaté rozloučíme s panem Ing. Antonínem Krškou a v úterý ve 12:00 s panem Arnoštem Černým.

Na středeční mši zveme zejména děti, letos s pomocí scének poznáváme příběhy z Ježíšova života, po mši sv. je příprava dětí na první svaté přijímání za účasti rodičů.

Maminky, babičky, kmotry i duchovní matky zveme na setkání Modliteb matek, které se uskuteční v našem kostele ve čtvrtek 27. dubna od 17:00 do 19:00. Po 19:00 společné agapé ve farní herně. Plakátky jsou na nástěnkách a na stránkách farnosti.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 28. dubna v 19:00 a bude zakončena v sobotu 29. dubna v 19:00, se můžete zapisovat na odkazu adorace24. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele. V pátek od 19:00 do 21:00 bude v kostele k dispozici kněz pro duchovní rozhovor nebo slavení svátosti smíření a alespoň dva lidé pro přímluvné modlitby, kteří se budou modlit za vás (nad vámi) za věci, které máte na srdci.

Ještě jsou volná místa na farní pouť v sobotu 6. května. Cena 600,– Kč, letáčky jsou na nástěnkách. Příspěvek na podporu TV NOE, kde máme domluvenou exkurzi, je možné dát do pokladničky u vchodu do kostela.

V pondělí 8. května se uskuteční Brněnská pěší pouť do Křtin. Plakátky jsou na nástěnkách a na stránkách farnosti.

Srdečně zveme mladé na Diecézní setkání mládeže v Žarošicích v sobotu 13.5.2023. Akce je určena pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Zájemci se přihlašují přes online formulář uvedený na webových stránkách Diecézního centra mládeže.

Ve velikonočním Rožni byla informace o končícím mandátu pastorační rady farnosti. Vzhledem k tomu, že stanovy pastoračních rad brněnské diecéze již byly vytvořeny a jejich účinnost nastává uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení v ACEB, je zapotřebí volby co nejdříve uskutečnit.

Před volbou předchází výběr vhodných kandidátů; členové farnosti mají právo navrhnout jednotlivé kandidáty, což znamená napsat na lístek maximálně 5 jmen a ten nejpozději v neděli 7. května vhodit do označené krabice na oltáři Sv. Kříže.

Poté o. Michal se s navrženými dohodne, zda jsou ochotni v pastorační radě pracovat a na základě toho budou připraveny kandidátní lístky k uskutečnění volby.

Členy Pastorační rady farnosti mohou být pouze katolíci, kterým je v den voleb minimálně 18 let, těší se ve farnosti dobré pověsti a na území farnosti mají kanonické bydliště; členem PRF se může stát i katolík, který ve farnosti kanonické bydliště nemá, ale po delší dobu se ve farnosti aktivně zapojuje a pravidelně v ní navštěvuje bohoslužby.