Ohlášky 12. 5. 2024

Ohlášky 12. 5. 2024

Dnes je 7. neděle velikonoční.

Do farní kavárny zve po všech mších sv. jedna z farních buněk.

Od 18:00 je májová pobožnost, od 18:30 nedělní tichá adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Bohoslužby v příštím týdnu jsou v obvyklém pořadu, navíc je mše svatá také v pondělí v 18:00. Po večerních mších sv. (kromě pátku) budou mariánské litanie. Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha Svatého.

V pondělí je od 17:30 růženec za mír ve světě.

V úterý bude po mši sv. od 19:00 setkání pastorační rady farnosti.

Ve středu je mše sv. zaměřená na děti, po ní bude další setkání přípravy na 1. sv. přijímání.

Ve čtvrtek je po ranní mši sv. společenství seniorů – téma „Vzpomínky kronikářky“.

U kapličky na Ořešíně budou ve čtvrtek v 18:00 po celý měsíc květen májové pobožnosti.

V pátek bude od 9:00 setkání maminek na faře. Po mši sv. bude od 19:00 v našem kostele přednáška Katky Lachmanové „Inspirace ze života bl. Carla Acutise“.

Druhá její přednáška na téma „Karikatury Boha“ bude v rámci festivalu FULL of LIFE, který se koná v sobotu 18. května 2024 od 14 hod. Podobně jako loni se vše bude odehrávat na parkovišti před kostelem, dětský program na zahradě Církve československé husitské, občerstvení na farní zahradě, modlitba a ztišení v kostele a nově také program pro mládež v areálu nad kostelem. Na stolečku pod kůrem jsou ještě letáčky s programem, které mohou sloužit i jako pozvánka pro vaše známé.
Svatodušní vigilie bude letos součástí festivalu a její začátek je v 19:45.

Až do pátku budeme při noveně prosit o nové vylití Ducha Svatého. Pokud se nemůžete v 19:30 připojit na YouTube farnosti, můžete se pomodlit novénu v jinou dobu. Text v PDF a další informace jsou dispozici na farním webu a na nástěnkách. A pokud nebudete schopni najít v tyto dny víc času na modlitbu, pomodlete se každý den alespoň svatodušní hymnus Veni Creator Spiritus (Kancionál, č. 423).

Při sbírce na pronásledované křesťany se minulý týden vybralo 28 421,– Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Prosíme o modlitby za zdar díla stavby farní kůlny a děkujeme za finanční dary nejen při dnešní sbírce. 

Přihláška a informace na farní tábor jsou na farním webu, v tištěné podobě vzadu na stolku.

Nabízíme dva volné pokoje na víkend v Neratově v termínu 7.- 9. červen. Další info podají Rejmanovi.