Ohlášky 19. 5. 2024

Ohlášky 19. 5. 2024

Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého.

Do farní kavárny zve po všech mších sv. Katka Svobodová a Evča Janovská, příští týden dobrovolníci z ranní mše  svaté.

Od 18:00 je májová pobožnost, od 18:30 nedělní tichá adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.

Bohoslužby v příštím týdnu jsou v obvyklém pořadu, po večerních mších sv. budou mariánské litanie. Navíc bude mše sv. v pondělí ráno v 7:00.

V úterý bude po mši sv. v kostele setkání k praxi křesťanské meditace a na faře od 19:00 setkání ekonomické rady farnosti.

Ve středu je mše sv. zaměřená na děti, po ní bude další setkání přípravy na 1. sv. přijímání.

U kapličky na Ořešíně je májová pobožnost ve čtvrtek v 18:00.

V pátek bude od 19:00 na faře setkání katechetek.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 24. května v 19:00 a bude zakončena v sobotu 25. května v 19:00, se můžete zapisovat na odkazu adorace24.

V sobotu je schůzka ministrantů, začneme společně mší sv. v 7:00 a snídaní na faře. Již dnes se můžete těšit na zajímavý program až do 11:30 – vezměte si
s sebou sportovní oblečení do přírody. Zveme všechny ministranty i nové zájemce o tuto službu.

Děti víry se sejdou v sobotu v 9:00.

V sobotu 25. května v 15:00 slaví v kostele na Lesné 70. narozeniny o. Pavel Hověz. Všechny Vás srdečně zve.

Při sbírce na stavbu farní kůlny se minulý týden vybralo 45 225,– Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Prosíme o modlitby za zdar díla.

Přihláška a informace na farní tábor jsou na farním webu, v tištěné podobě vzadu na stolku.

Od pondělí je možnost zadávat úmysly mší sv. na červenec, srpen a září.

Slavnost Těla a Krve Páně budeme letos slavit ve čtvrtek 30. května při večerní mší sv. v 18:00, po ní bude průvod s Nejsvětější Svátostí ke dvěma venkovním oltářům. Již dnes zveme všechny k účasti na této slavnosti, zvlášť děti, které se připravují na první sv. přijímání a biřmovance. Maminky prosíme o vypravení družiček.

Ve středu 22. května uplyne 25 let od vysvěcení na kněze a 8. června dovrší 50 let života bývalý duchovní správce farnosti o. Jacek Kruczek. Blahopřát k těmto jubileím pojedeme v sobotu 1. června odpoledne. Prosíme ty, kteří by chtěli jet, aby se přihlásili v sakristii a případně nahlásili počet volných míst v autě.

V sobotu 8. června se uskuteční pouť dětí do Rajhradu. Plakátky jsou na nástěnkách a na farním webu. Pro přihlašování využijte přednostně QR kód, popř. přihlašujte o. Michalovi nebo katechetkám.

Děkujeme všem organizátorům a dobrovolníkům při včerejším festivalu FULL of LIFE.